Amendamente de modificare a proiectului de Regulament

Amendamente de modificare a proiectului de Regulament

CĂTRE: Baroul București, Decanul Baroului București, Consiliul Baroului București, titulari și readactori ai proiectului de Regulament prezentat pe site-ul Baroului București spre consultare până la 21 iulie 2019;
În atenția: Baroului București, Decanului Baroului București, Consiliul Baroului București;
Referitor: Amendamente de modificare a proiectului de Regulament

Stimate domnule Decan al Baroului București,
Stimați membri ai Consiliului Baroului București,

Subsemnatul, Alexandru A. Păun, avocat în cadrul Baroului București din data de 15.01.2003, identificat prin card 4000-410-020-719, dat fiind că pe site-ul Baroului a fost publicat Proiectul Regulamentului de organizare și desfășurare a Adunării Generale, un semn de transparență și normalitate care invită colegii ce manifestă interes pentru normalizarea profesiei și alegeri corecte, vă transmit amendamentele pe care le propun în nume propriu, însoțite de o minimă argumentație explicativă.
Salut transparența și dezbaterea publică, semnalând că timpul alocat de 10 zile este relativ scurt, așadar peste 4 ani e de avut în vedere ca proiectul să fie pus în dezbatere mai devreme, semnalând și că lipsa explicațiilor schimbării soluțiilor anterior consacrate, din partea redactorului, ridică numeroase și consistente semne de întrebare.
Apreciez că arhitectura inițială a Regulamentului, una oricum frustă, a fost abandonată, modificările structurale arată intenția redactorului de a reprima oarecum caracterul democratic al procesului electoral, instituind fără coerență ori logică măsuri ce reduc grav transpartența și reprezintă un regres.
Amendamentele propuse urmăresc asigurarea unui climat de ansamblu, democratic, colegial, civilizat, care este perfect posibil, desigur în limitele maturității politice și profesionale a actualei conduceri a baroului.
Spre a putea fi adoptate măsuri optime vă propun o dezbatere publică la sediul Baroului, cu luarea în discuție a tuturor amendamentelor propuse, atâtea câte vor fi transmise în termenul stabilit pe adresa Baroului București.
Cum întreaga conducere este acum interimară, responsabilitatea nerealizării cvorumului și lipsei de interes aparținând mandatului acesteia, modificarea regulilor ar trebui să fie minimală, deoarece interimatul justifică măsuri minime, conservatorii, și nu unele de impunere ale unor schimbări substanțiale, în condițiile în care interimatul este prezumta a fi lipsit de legitimitate și reprezentativitate, pe de o parte prin expirarea mandatelor și pe de altă parte prin eșecul organizării alegerilor. În plus, interimatul Filialei București a CAA a dat un exemplu extrem de prost, a lipsei oricărei capacități de a gestiona aspecte importante ale profesiei, la Congresul Avocaților planând aceeași situație asupra instituției Congresului însuși.

Amendamente ale Regulamentului ce solicit a fi adoptate in corpore:

1. Demnitati si functii eligibile

Forma din Proiect

6. Adunarea va alege urmatoarele organe de conducere:
......
- Comisia de Disciplina, formata din 7 (sapte) membri;

Amendament nr. 1 adus formei din proiect : Demnitati si functii eligibile

6. Adunarea va alege urmatoarele organe de conducere:
......
- Comisia de Disciplina, formata din 11 (unsprezece) membri;

Motivare:

Regulamentul anterior prevedea majorarea de la 5 la 11 membri. Rațiunile, acestei modificări nu au fost niciodată devoalate avocaților din Baroul București nici autorul individual sau colectiv al propunerii nu a fost cunoscut.
Se justifică însă un număr mare al avocaților membri ai Comisiei de Disciplină prin caracterul neremunerat al acestei activități (caracter făcut public de membrii actuali) și prin dificultatea activității. Astfel volumul de muncă neremunerată pentru fiecare membru va fi mai ușor de gestionat. În plus, modificarea de la vechiul Regulament – 11 la 7, nu are nicio justificare a autorului proiectului.

2. Comisiile. Prevederi generale

Forma din Proiect:

....
11. Comisiile isi aleg prin vot secret cate un presedinte si adopta decizii si hotarari in prezenta a minimum doua treimi din numarul membrilor acestora.

Amendament nr. 2 adus formei din proiect:

11. Comisiile isi aleg prin vot deschis cate un presedinte si adopta decizii si hotarari in prezenta a minimum doua treimi din numarul membrilor acestora.

Motivare:

Regulamentul anterior nu prevedea vot secret, iar în lipsa unei proceduri explicite, votul secret poate ridica probleme, cunoscute fiind disputele de a forma componența comisiilor. În plus, în prezentul proiect de regulament rolul comisiilor a fost extrem de mult crescut, așadar este firesc ca atributul de a prezida să fie la vedere conferit, aceluia care are caracteristicile de primus inter pari, impunând respectul prin calitățile și experiența sa, nu impus în mod secret. Astfel avem în plus un vot de încredere, al membrilor față de Președinte, de natură a caracteriza munca de echipă și rolul deosebit în procesul electoral, ce revine Comisiilor.

3. Deciziile si hotararile comisiilor 

Forma din proiect:

Deciziile Comisiei nr. 2 sunt definitive si executorii, putand fi contestate la Comisia Permanenta a U.N.B.R, formularea contestatiei nesuspendand executarea.
13. Deciziile, hotararile, procesele verbale si listele comisiilor la care se refera prezentul Regulament vor fi aduse la cunostinta prin afisarea copiilor acestor documente la sediul baroului si pe site-ul acestuia.

Amendament nr. 3 adus formei din proiect:

12. Deciziile si hotararile comisiilor se vor lua cu votul majoritatii simple a celor prezenti fiind executorii. Deciziile Comisiei nr. 2 sunt definitive, putând fi contestate potrivit legii la instanța de contencios administrativ.

13. Deciziile, hotararile, procesele verbale si listele comisiilor la care se refera prezentul Regulament vor fi aduse la cunostinta prin afisarea copiilor acestor documente la sediul baroului si pe site-ul acestuia.

Motivare:

Dat fiind că activitatea în proporție covârșitoare este în sarcina Comisiei 1, este normal că posibilitatea apariției unor situații care să genereze contestații vor apărea mai ales în fața acestei decizii. Este normal ca deciziile Comisiei 1 și 2 să aibă caracter executoriu, pentru ca procesul electoral să urmeze nestingherit până la capăt, doar soluțiile de admitere, generând modificarea corespunzătoare ce poate fi articulată și după finalizarea procesului electoral.
Calea de atac la UNBR este inoportună și ineficace în plus fiind și netransparentă, UNBR nu este un suprabarou și implicarea sa în procesele electorale este nefirească. Autonomia Baroului trebuie să redevină neștirbită iar organele actuale de conducere, care clamează încrederea în profesie nu au nevoie de alt arbitru extern numit. În plus, Comisia Permanentă are în componență membri ai Baroului București care ar trebui să se abțină, ceea ce conduce la aprecierea contestațiilor în format incomplet și de către persoane ce cunosc mai puțin realitatea procesului electoral din Baroulu București.
Cadrul legal propus, asigură încrederea în cele două Comisii, iar calea de atac la instanța de drept comun, va fi uzitată cu seriozitate de candidați, participanți și va crește responsabilitatea și seriozitatea Comisiilor, care vor aplica legea și regulamentul corect. Transparența și legalitatea procesului electoral capătă astfel garanția dreptului de liber acces la justiție iar durata în timp a a parcurgerii fazei administrative este previzibilă și scurtă.
În acest sens, un argument important este că în precedent nu au existat contestații așadar, nu se poate pretinde că o soluție democratiă ar aduce vreun prejudiciu sau vreo sarcină financiară ori logistică în patrimoniul Baroului.

4. Numărarea voturilor 

Forma din proiect:

Activitatea de numarare a voturilor exprimate va fi realizata in sistem electronic, prin implicarea unui consultant tehnic, selectat de Consiliul baroului, intreaga sa activitate desfasurandu-se sub autoritatea Comisiilor constituite prin prezentul Regulament.

Amendament nr. 4 adus formei din proiect:

Activitatea de numarare a voturilor exprimate va fi realizata in sistem electronic, prin implicarea unui consultant tehnic, selectat de Consiliul baroului, intreaga sa activitate desfasurandu-se sub autoritatea și supravegherea Comisiilor constituite prin prezentul Regulament. Contractul privind angajarea consultantului va fi publicat pe site-ul Baroului anonimizat, spre a fi observate îndatoririle consultantului, garanțiile tehnice ale numărării voturilor precum și conformitatea obligațiilor consultantului și limitele activității sale, cu respectarea prezentului regulament și făcând astfel deplin posibilă exercitarea autorității și supravegherii de către Comisii.

Motivare:

Comisiile au autoritate, care se poate manifesta corect și concret numai prin supraveghere. Așadar Comisiile supraveghează și exercită autoritatea, putând dispune expres ca persoana Consultantului să se conformeze Regulamentului, Contractului și regulilor principiale ale numărării și numărătorii fie că vorbim de buletine de vot fie că vorbim de voturi. Fără cunoașterea clauzelor prerogativa exercitării autorității este lipsită de conținut, ca și supravegherea, sau înlăturarea faptelor neregulamentare și nelegale ale Consultantului.
Cum la precedentele alegeri, în calitate de observator direct că numărătoarea se făcea cu un soft neauditat, algoritmii fiind perfecționați în timp ce softul rula de către personalul Consultantului, care comunica prin mijloace tehnice la distanță, este evident că atribuțiile consultantului, modul de lucru precum și garanțiile corectitudinii acestuia, reprezentate de contract, trebuie să fie transparente. De asemenea, softul neaudidat rulează pe o stație fără garanții de securitate, scanarea nu generează documente ce pot fi individualizate electronic în condiții de siguranță, acestea fiind ulterior agregate manual cu atribuirea unei chei electronice de verificare la final pe un document distinct modificat, iar singurul mod real de verificare este renumărarea integrală a voturilor, pe loc, care însă nu este permisă de regulamentul în forma actuală!
Pe de altă parte, contractul este perfectat de Consiliul Baroului, membrii acestuia candidând ei înșiși, așadar există la semnare și stabilirea clauzelor un conflict de interese potențial deoarece numărătorul voturilor are reguli stabilite de anumiți candidați, astfel că transparența acestui contract este esențială.
Dat fiind că există reguli de verificare și încăracre în IFEP, netransparente, precum și reguli de contestare vot în IFEP ce aparțin numai consultantului, apreciez că această măsură este obligatorie, în caz contrar afirmația că votarea este lipsită de orice garanții de corectitudine fiind temeinică.
Garanțiile reale imprimă cu adevărat legitimitate și reprezentativitate aleșilor, iar lipsa de solidaritate și redobândirea prestigiului profesiei au nevoie de solidaritate. Oameni corecți, cinstiți, proceduri transparente!

5. Atributiile Comisiei 

Forma din proiect

Atribuțiile Comisiei sunt următoarele:

....
b) Solutionarea contestatiilor impotriva Procesului-verbal intocmit de Comisia nr. 1 privind rezultatele alegerilor.

Amendament nr. 5 adus formei din proiect:

Atributiile Comisiei nr. 2 sunt urmatoarele:
....
b) Solutionarea contestatiilor impotriva tuturor actelor și soluțiilor intocmit de Comisia nr. 1 privind rezultatele alegerilor.

Motivare:

Cum toate incidentele electorale sunt soluționate de comisia 1, este ilogic ca decizile sau acțiunile acesteia să nu fie supuse niciunei căi de atac, fiind definitive.
Ca exemplu, alegerile anterioare, un avocat (posibil neavocat deoarece nu a fost identificat) a depus un vot dublu în urnă. Dacă s-ar depune 50 de voturi, Comisia 1 neobservând și decizând să acționeze deși există probe materiale sau video, o astfel de situație nu poate fi contestată la Comisia 2.
Redactorul Proiectului nu oferă nicio justificare a restrângerii totale a acestui drept, iar acest mod de gândire este nedemocratic. Regulamentul anterior prevedea acest lucru.
În plus, din experiențele anterioare, numărul contestațiilor nu poate justifica o astfel de măsură, fiindcă acesta este inexistent sau foarte mic în toate cazurile.

6. Comisia nr. 2 va solutiona contestatiile

Forma din proiect:

Comisia nr. 2 va solutiona contestatiile fara citarea si prezenta petentilor.

Amendament nr. 6 adus formei din proiect:

Comisia nr. 2 va solutiona contestatiile fara citarea părților dar dacă aceștia sunt prezenți vor fi ascultați, pe baza materialelor scrise ce constituie și însoțesc contestația.

Motivarea:

Este corect să nu fie citați, petenții, aceasta prelungind o procedură inutil în condițiile în care au formulat contestația scrisă, dar a interzice prezența în condițiile în care contestația se adresează procedurii, neexistând un dezechilibru de arme procesuele eo ipso, este absurd.

Petentul poate aduce lămuriri iar dacă nu o face Comisia va decide rapid și simplu, având toate datele, autoritatea și supravegherea, spre a putea stabili măsurile juste, fie de admitere fie de respingere. Și această situație justifică necesitatea căii de atac la Comisia 2, în orice caz!
Constat o preocupare a redactorului de a elimina orice mijloace de probă, inclusiv contestația, ceea ce atrage respingerea oricărei contestații – idem est non essere et non probare. Pare că s-a dorit suprimarea de facto a căii de atac, ceea ce va provoca un val de plângeri penale de natură a discredita profesia și procesul electoral, pe care oricum actuala conducere ar putea să le gestioneze în mod echilibrat.

7. Depunerea candidaturii 

Forma din proiect:

Nici un candidat nu isi poate depune candidatura decat pentru o singura demnitate/functie, cu exceptia candidaturilor pentru demnitatea de Decan si cea de Consilier. Avocatul care isi depune candidatura pentru demnitatea de Consilier si/sau Decan nu poate sa isi depuna candidatura si pentru comisiile de Disciplina, respectiv de Cenzori.

Amendament nr. 7 adus formei din proiect:

Nici un candidat nu isi poate depune candidatura decat pentru o singura demnitate/functie. Avocatul care isi depune candidatura pentru demnitatea de Consilier si/sau Decan nu poate sa isi depuna candidatura si pentru comisiile de Disciplina, respectiv de Cenzori.

Motivarea:

Dacă se dorește o profesionalizare a candidaților ca persoane și proiecte, deși nu s-a discutat așa ceva, se impune același lucru și pentru Decan. Calitatea acestuia de consilier de drept este o consecință a alegerii sale ca decan și nu o cauză, iar candidatura la decanat nu este limitată la corpul consilierilor, așadar dacă limităm drepturi prin regulament o facem egal pentru toți candidații la toate funcțiile, fiindcă avocatul care candidează la Decan nu este nici mai candidat, nici mai avocat. El devine consilier după ce este ales Decan, dar dacă nu este ales, urmează aceeași soartă ca a tuturor celor ce nu sunt aleși, neavând posibilitatea unui eșec călduț. O astfel de redactare ridică mari semne de întrebare relativ la buna credință a modificărilor propuse.
Pe fond acest articol nou introdus direct în proiect, trebuie eliminat în integralitatea sa. El nu poate fi adoptat pe cale de regulament, deoarece reprezintă o restrângere a dreptului de a fi ales. Dreptul de a alege și a fi ales are rang constitiuțional fiind consacrat fără limitări în Legea 51/1995, așadar nu poate fi limitat prin regulament profesia fiind expusă unor contestații cu anularea rezultatelor alegerilor (dacă nu cumva asta urmărește redactorul).
Poate dacă redactorul dorește, se poate iniția o Ordonanță de Urgență, după ce va fi explicată rațiunea redactorului și urgența demersului, care din punctul meu de vedere pe fond, după o discuție serioasă, poate fi util.
Subsemnatul am candidat numai la Consiliu, așadar interesul meu e unul de respectare a legii de către avocați în organizarea propriilor alegeri.

8. Desfasurarea Campaniei electorale 

Forma din proiect:

Campania electorala se va desfasura prin orice mijloace de publicitate care nu contravin dispozitiilor legale generale si speciale, cu buna credinta si in limitele deontologiei profesionale, fara a se depasi timpul alocat acesteia. Incalcarea acestor dispozitii constituie abatere disciplinara, in conditiile Legii si Statutului.

Amendament nr. 8 adus formei din proiect:

Amendament – Varianta 1

Campania electorala se va desfasura prin orice mijloace de publicitate care nu contravin dispozitiilor legale generale si speciale, cu buna credinta si in limitele deontologiei profesionale, fara a se depasi timpul alocat acesteia. Incalcarea acestor dispozitii constituie abatere disciplinara, in conditiile Legii si Statutului.

Amendament – Varianta 2

Campania electorala se va desfasura prin orice mijloace de publicitate care nu contravin dispozitiilor legale generale si speciale, cu buna credinta si in limitele deontologiei profesionale, fara a se depasi timpul alocat acesteia. Incalcarea acestor dispozitii constituie abatere disciplinara, in conditiile Legii si Statutului, dacă după ce a primit un avertisment scris de la orice coleg, candidatul continuă aceeași faptă disciplinară.
Dacă fapta de care este acuzat nu va fi găsită ca fiind abatere disciplinară în condițiile regulamentului, autorul plângerii va cere scuze public pe site-ul Baroului.

Motivare:

Avocatura, trebuie să redevină o profesie a elitelor, dar acest lucru nu prin sporirea sancțiunilor inclusiv electorale, ci cu solidaritate, comunicare și bună credință. În cadrul electoral libera exprimare și buna credință trebuie să domine. Așadar, cum până acum nu a fost nicio plângere scrisă, sesizare, sau măsuri luate în concret, este normal să conservăm un climat democratic și colegial.
Dacă totuși măsura este neapărat necesară, dată fiind precaritatea normativă a Regulamentului, prolixitatea și caracterul vag al unor termeni, este firesc să se aplice sancțiunea numai după o cerere scrisă de conformare – avertisment, spre a nu se abuza de plângeri disciplinare.

9. Interzicerea candidatilor in spatiile in care se desfasoara votarea

Forma din proiect:

Pe toata durata desfasurarii Adunarii, este interzisa prezenta candidatilor in spatiile in care se desfasoara votarea, cu exceptia momentului exprimarii votului de catre acestia. Pentru observarea operatiunilor de votare, candidatii isi pot desemna reprezentanti.

Amendament nr. 9 adus formei din proiect:

Pe toata durata desfasurarii Adunarii, candidații pot observa procesul electoral, inclusiv in spatiile in care se desfasoara votarea. Aceștai pot observa operatiunile de votare direct și nemijlocit, precum și prin reprezentanti.

Motivare:

Transparența exersată la alegerile din mai, a adus un plus profesiei. Dezbateri permanente, participare crescută și mult interes. A bloca deliberat observarea directă, echivalează cu a declara procedura secretă, lucru nefiresc. Articolul 47 reglează problema continuării agresive a campaniei electorale, cum au procedat anterior anumiți candidați, așadar nu este aceasta o problemă. Comisiile 1 și 2 au autoritate și pot lua măsuri inclusiv cu privire la candidați, așadar, această prevedere este una lipsită de orice fundament faptic, real sau juridic și nocivă.

10. Postarea fotografiile candidatilor

Forma din proiect:

Pe site-ul baroului se pot posta fotografiile candidatilor, puse la dispozitie de catre acestia.

Amendament nr. 10 adus formei din proiect:

Pe site-ul baroului se vor posta fotografiile candidatilor, curriculum vitae și programele electorale sau link-urile către acestea dacă sunt prezente on-line, puse la dispozitie de catre acestia.

Motivare:

Pentru a încuraja o campanie de idei, este necesar ca în spațiul profesional virtual al site-ului baroului să putem vedea persoanele, cv-ul și ideile lor, nu numai numele lor. Prestigiul este construit de noi cu efort dar și de Barou cu efort, aceasta fiind o ocazie ca și site-ul baroului, care a cunoscut o semnificativă creștere de la alegerile trecute (iată beneficii reale ale unei competiții electorale sincere și transparente) să devină mai popular în interiorul profesiei, publicitatea fiind gratuită astfel.
Nu blocarea candidaților nedoriți de actuala conducere este soluția, ci prezentarea în egale condiții a tuturor spre a vota în concordanță cu propriile convingeri.

11. Situatia reconvocarii

Forma din proiect:

In situatia reconvocarii, a doua Adunare se va organiza sub forma unei adunari deschise, ce va avea loc pe durata mai multor zile consecutive, intervalul de timp pentru votare urmand sa fie stabilit prin hotararea Consiliului.
In cadrul Adunarii deschise, exprimarea votului se va realiza in spatiul/spatiile special amenajate in vederea votarii, la sediul baroului sau in alte locatii expres indicate in hotararea Consiliului. Pe toata durata desfasurarii Adunarii, derularea procesului de votare va fi supravegheata permanent de membrii Comisiei nr. In cazul Adunarii deschise reconvocate, atributiile Prezidiului si ale Presedintelui Adunarii vor fi preluate de Comisia nr. 1, respectiv de Presedintele acesteia.
In situatia in care perioada desfasurarii Adunarii deschise include si zile lucratoare, este permisa amplasarea unor urne si a unor birouri de inregistrare participanti in spatiile baroului din cadrul instantelor de judecata, pentru a permite avocatilor care isi desfasoara activitatea la instante sa isi exprime votul, sub supravegherea membrilor Comisiei nr. 1.

Amendament nr. 11 adus formei din proiect:

In situatia reconvocarii, a doua Adunare se va organiza sub forma unei adunari deschise, ce va avea loc pe durata mai multor zile consecutive, intervalul de timp pentru votare urmand sa fie stabilit prin hotararea Consiliului.
In cadrul Adunarii deschise, exprimarea votului se va realiza in spatiul/spatiile special amenajate in vederea votarii, la sediul baroului sau in alte locatii expres indicate in hotararea Consiliului. Pe toata durata desfasurarii Adunarii, derularea procesului de votare va fi supravegheata permanent de membrii Comisiei nr. In cazul Adunarii deschise reconvocate, atributiile Prezidiului si ale Presedintelui Adunarii vor fi preluate de Comisia nr. 1, respectiv de Presedintele acesteia.
In situatia in care perioada desfasurarii Adunarii deschise include si zile lucratoare, este permisa amplasarea unor urne si a unor birouri de inregistrare participanti in spatiile baroului din cadrul instantelor de judecata, pentru a permite avocatilor care isi desfasoara activitatea la instante sa isi exprime votul, sub supravegherea membrilor Comisiei nr. 1.

Motivare:

Conducerea actuală a anunțat ca un succes diminuarea cvorumului, care aduce cvorumul la numărul celor deja prezenți la a doua convocare, astfel că o adunare deschisă, cu urne care pe unde, fără o reglementare clară detaliată și fără ajustarea reală a numărului de membri ai comisiilor, subcomisiilor, denotă lipsă de seriozitate în abordare.
Conducerea are mijloacele statutare și legale de a mobiliza colegii la vot și nu o face, are mijloacele statutare și legale de a exclude avocații considerați străini de profesie prin lipsa de activitate și plată întinsă pe ani de zile spre a clarifica cvorumul real și nu o face. În schimb propune modalități de votare atipice, nespecifice și nelegale, în contra propriilor modificări ale cvorumului.
Eu personal voi încuraja colegii să vină la vot dar candidații nu preiau obligațiile conducerii, care pentru simplul fapt că a beneficiat de unul sau mai multe mandate, nu este scutită de a asigura prezența la vot a membrilor Baroului București.

12. Operatiunile de numarare a voturilor

Forma din proiect:

Toate operatiunile de numarare a voturilor exprimate se vor desfasura in conditii de transparenta, reprezentantii candidatilor putand observa derularea operatiunilor, fara sa poata interveni in procesul de numarare si centralizare.

Amendament nr. 12 adus formei din proiect:

Toate operatiunile de numarare a voturilor exprimate se vor desfasura in conditii de transparenta, candidații și reprezentantii candidatilor putand observa derularea operatiunilor, fara sa poata interveni in procesul de numarare si centralizare.

Motivare:

Fără a observa direct, candidatul nu știe și nu poate să conteste ceva ce nu cunoaște. Orice neregulă poate fi observată direct și contestată sau remediată de Comisia 1 la sesizare, ceea ce face procesul electoral transparent și corect, reprezentativ și legitim în rezultate.
Preocuparea de a nu exista candidați la observare arată că profesia încă nu este deplin matură în democrație, în colegialitate și în solidaritate. Celelalte modificări propuse mai sus, asigură un cadru calm, elegant și democratic, iar dacă unii nu doresc un astfel de climat este mai bine să se retragă din alegeri și funcții.

În speranța colegială că prezentele amendamente înaintate în termen, vor contribui la un Regulament mai bun, cu respectarea dreptului de a alege în primul rând și de fi ales în aceeași măsură, vă rog să primiți fondul și forma, cu intențiile mele cele mai bune, plasticitatea unor exprimări având doar rolul de a sublinia și de a trage niște semnale de alarmă, munca redactorului/redactorilor fiind de apreciat în contextul contotației evolutive chiar dacă selectivă.

 

18.07.2019

Cu deosebită considerație,

Avocat Alexandru Păun

TOP